Kodeks etyczny

 

W każdej podróży, tak i w tej… warto mieć niezbędnik…

 

6-kodeks

W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. W ramach odpowiedzialności zawodowej oraz poszanowania praw pacjenta kieruję się następującymi zasadami etycznymi:

  • Posiadając należyte przygotowanie teoretyczne i osobowościowe, wykonuję swoją pracę rzetelnie i uczciwie z uwzględnieniem szeroko rozumianego dobra pacjenta. Szanuję prawo pacjenta do posiadania własnych odmiennych przekonań.

  • Dbam o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego, zachowuje poufność wszystkich informacji przekazywanych przez pacjenta oraz faktu jego udziału w procesie psychoterapii (tajemnica ta jednak może być uchylona w przypadkach, gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem  życia pacjenta lub życia czy zdrowia innych osób).

  • W celu zadbania o jak najwyższą jakość usług terapeutycznych swoją pracę zawodową poddaję superwizji i konsultacji z innymi specjalistami, a także w sposób ciągły rozwijam swoje umiejętności zawodowe, poszerzam wiedzę oraz dbam o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną.

  • Proces rozpoczęcia psychoterapii poprzedzam ustaleniem kontraktu terapeutycznego oraz ram psychoterapii dotyczących metody pracy, długości i częstotliwości spotkań, miejsca spotkań oraz zasad finansowania.

  • W celu zapewnienia rzetelności i skuteczności pracy terapeutycznej jestem zobowiązany do unikania wszelkich relacji towarzyskich z pacjentem.

  • Kontakt z osobami trzecimi tj. rodziną lub znajomymi pacjenta może mieć miejsca za wcześniejszą zgodą pacjenta. Powyższa zasada nie dotyczy leczenia dzieci, osób psychotycznych bądź pacjentów w trakcie hospitalizacji.

  • W pracy z pacjentem mam prawo do określenia metody pracy, ustalenia granic pracy psychoterapeutycznej, a także do odmowy podjęcia leczenia w sytuacji braku możliwości rzetelnego prowadzenia psychoterapii (nierealność żądań pacjenta, szkodliwość dla niego lub otoczenia).

  • Jestem zobowiązany do dbania o dobre imię własne, a także Towarzystwa i kolegów.

  • Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej podlegam Rzecznikowi Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, Sądowi Koleżeńskiemu oraz Zarządowi PTPPd zgodnie ze Statutem Towarzystwa.

 

 

ptppd logo