Regulamin

 

Zasady bezpiecznej podróży…

 

4-regulamin1. W gabinecie przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychoterapeutą i respektują niniejszy regulamin.

 

2. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy, oraz ustalenia częstotliwości i orientacyjnej długości trwania psychoterapii. Zapisu na pierwszą konsultację dokonuje się telefonicznie pod nr 500 107 585.

 

3. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji terapeuty z rodzicami i uczestniczą w sesjach po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

 

4. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący psychoterapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.

 

5. Sesja trwa 50 min. Jeżeli pacjent spóźnia się na sesję nie zostaje ona przedłużona.

 

6. Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem. Pacjent płaci za psychoterapię w dniu konsultacji/sesji.

 

7. Pacjent ma prawo odwołać sesję najpóźniej 24 godziny przed uzgodnionym terminem bez ponoszenia opłaty. W przypadku nie poinformowania psychoterapeuty o tym fakcie z należytym wyprzedzeniem, pacjent wnosi opłatę za sesję, której nie odwołał zgodnie z ustalonymi zasadami.

 

8. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny lub osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

 

9. Psychoterapeuta jest zobowiązany do superwizji swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami.

 

10. Obowiązuje mnie Kodeks Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego.